Právnická poradňa: Ako vyradiť z evidencie už neexistujúce auto?

By | 10. máj 2019

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke musia byť vozidlá evidované v evidencii vozidiel - informačnom systéme vedenom Policajným zborom. V praxi sa však niekedy (najčastejšie u starých vozidiel) stáva, že vozidlo je evidované v evidencii, hoci už fyzicky neexistuje. Môže ísť napríklad o vozidlá, ktoré boli už pred niekoľkými rokmi zošrotované a vlastník si o tom neuchoval potvrdenie alebo boli rozpredané na náhradné diely a podobne. Postup, ako je možné dosiahnuť vyradenie takéhoto vozidla z evidencie a aké kroky tomu predchádzajú nám priblíži JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMVv tomto článku.

Vyradenie vozidla z evidencie

Štandardne orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, ho vyradí z evidencie na základe žiadosti jeho vlastníka alebo žiadosti držiteľa so súhlasom vlastníka. Na základe plnej moci s úradne osvedčeným podpisom môže žiadosť podať aj splnomocnený zástupca vlastníka. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla (časť I aj časť II ak bola vydaná), tabuľku s evidenčným číslom a správny poplatok vo výške 5 eur.

V prípade neexistujúceho vozidla je potrebné predložiť aj rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je okresný úrad, o neexistencii vozidla.

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

Pokiaľ vozidlo, ktoré má byť vyradené z evidencie už neexistuje alebo jeho vlastník nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, o ktorom tvrdí, že už neexistuje, môže podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla na okresný úrad, odbor životného prostredia.

Vzor žiadosti je ustanovený v prílohe č. 20 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, prístupnej tu:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/371/20190101_4532817-2.pdf

Po podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla je žiadateľ povinný uhradiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500,- EUR.

Ako vyradiť z evidencie už neexistujúce auto?

V rámci konania o vydanie rozhodnutia je žiadateľ povinný predložiť na nahliadnutie originálne doklady od neexistujúceho vozidla (osvedčenie o evidencii, technický preukaz vozidla, tabuľku s evidenčným číslom vozidla), ak takéto doklady má k dispozícii. Žiadateľ je povinný poskytnúť okresnému úradu aj vysvetlenie k neexistencii vozidla. Vysvetlenie by malo obsahovať relevantné informácie, prečo vlastník nevie, kde sa vozidlo nachádza, napr. že bolo rozpredané na náhradné diely a podobne.

Pokiaľ okresný úrad v konaní nenadobudne odôvodnené pochybnosti o tom, či sú tvrdenia žiadateľa pravdivé, hlavne o tom, aké sú dôvody neexistencie vozidla, vydá rozhodnutie o neexistencii vozidla.

Náležitosti rozhodnutia

V rozhodnutí o neexistencii vozidla okresný úrad v zmysle § 68 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uvedie:

  • identifikačné údaje žiadateľa,
  • identifikačné údaje vozidla (vrátane kategórie vozidla),
  • vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla poskytnuté žiadateľom,
  • údaj, že v konaní nedošlo k spochybneniu žiadateľových tvrdení k dôvodom neexistencie vozidla.

Zdedené vozidlo

V prípade, že došlo k dedeniu vozidla, ktoré je vedené v evidencii, avšak reálne neexistuje, je pre vyradenie vozidla z evidencie taktiež potrebné podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla. Na vlastníka zdedeného vozidla sa však v takomto prípade nevzťahuje povinnosť úhrady príspevku do Environmentálneho fondu.

Na základe viacerých vašich podnetov sme pre vás spoločne s advokátskou kanceláriou pripravili seriál článkov právnej poradne. Do komentov, do emailu alebo na našu FB fanpage nám napíšte, čo vás zaujíma pri predaji alebo kúpe auta z pohľadu zákona.

Zdroj: Článok pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Category: Nezaradené