Monthly Archives: apríl 2019

Hodinu vykladal milión libier: Pokušeniu v práci neodolal – peniaze ukradol!

Nikdy nemáš peniaze. Nad hlavou ti visí hypotéka, nedokončené bývanie a jedinou istotou je tvoja práca, kde si v každodennom  kontakte s veľkým množstvom peňazí. Tak veľkým, že jeho vyloženie z dodávky ti v práci zaberie aj celú hodinu.

Bezpečnostný strážnik sa pokúsil ukradnúť 1 000 000 libier, ktoré 1 hodinu vykladal z dodávky v tichej ulici

Pokušeniu v práci neodolal

Aká je hranica finančného limitu, kvôli ktorému by si bol ochotný všetko riskovať? Pracovník bezpečnostnej služby našiel svoj strop. Pokušeniu v práci neodolal. Ukradol extrémny obnos peňazí. Nenechaj si ujsť podrobnosti zaujímavého prípadu.

Bezpečnostný strážnik zlodejom

Predstav si, že každý deň v týždni, niekoľko miliónov libier cestuje po krajine vo vozidlách G4S. Tie peniaze niekto musí prevážať. Niekto musí dohliadať na ich bezpečnosť. Obrovskú hodnotu peňazí výnimočne neukradol zlodej. Nebol to organizovaný prepad ani akcia s prípravou. Kradla osoba povolaná na ochranu peňazí.

Ukradnúť 1 000 000 libier bez vzbudenia podozrenia

Bezpečnostný strážnik sa bez akéhokoľvek plánu pokúsil ukradnúť 1 000 000 libier. Jednoducho neodolal hodnote peňazí, ktoré 1 hodinu vykladal z dodávky v tichej ulici. Ako krádež dopadla?

Okolnosti

March zaparkoval modrú pancierovú dodávku o 8:58 v utorok ráno v tichej ulici v Claphame v juhozápadnom Londýne. Upútal pozornosť miestneho obyvateľa, ktorý sa jeho prítomnosti počudoval. V okolí nie je žiaden obchod, banka ani iná inštitúcia. Dodávku spoločnosti G4S si všimol ešte o 17:30, ale nevšimol si nič znepokojujúce.“

Kuriózny prípad

Polícia zverejnila upozornenie o krádeži pokladničných boxov v celkovej hodnote takmer 1 000 000 britských libier až o 19:00 večer. Amanda McCabeová z prokuratúry, povedala súdu: „G4S nezaznamenala správu týkajúcu sa dodávky ani celých 10 hodín po tom, čo bola opustená.

Nikto si nevšimol nič podozrivé

Dodávku nenahlásili ani muži, ktorí predávali parkovacie lístky. Jeden z nich videl, že na prednom sedadle spolujazdca sa nachádza identifikačný preukaz, ktorý umožňuje zaparkovať na dvojitých žltých čiarach pri parkovaní dodávky.

Krádež nahlásená až po 10 hodinách

Pohyb dodávky by mal byť monitorovaný a kontrolóri by mali byť v pravidelnej komunikácii so strážcom. Z nezistených dôvodov sa tak nestalo. O tom, že peniaze, ktoré mali byť naložené a rozdelené do boxov, zmizli, sa dozvedeli až po mnohých hodinách. Nečakane dlhá doba prekvapila aj samotných policajtov. V dodávke vodič a pracovník bezpečnostnej služby zanechal telefón a ďalšie predmety.

Zlodejom samotný pracovník bezpečnostnej služby

„Boli vykonané vyšetrovania s cieľom nájsť obžalovaného, nakoniec ho vypátrali na adrese v Brixtone. U bezpečnostného pracovníka našli približne 60 000 libier v hotovosti, nové oblečenie a obuv. Netradičný spôsob ako využiť ukradnuté peniaze, ak si zlodej na úteku. Joel March čelí obvineniu na súde v "Camberwell Green Magistrates 'Court" v južnom Londýne. Konkrétne ide o celkom 970 000 libier ukradnutých z dodávky G4S v Claphame, juhozápadnom Londýne pred pár dňami. „Podstatná“ suma hotovosti údajne stále nebola vrátená.

Dodávku nahlásili obyvatelia ulice

Dotknutí obyvatelia na Larkhall Rise v Claphame kontaktovali policajtov, aby im povedali, že je tu pancierová dodávka G4S, ktorá bola zaparkovaná po celý deň - s parkovacím lístkom na palubnej doske. Nikto nevie koľko by odhalenie krádeže trvalo bez nahlásenia.

Hodinu vykladal milión libier: Pokušeniu v práci neodolal - peniaze ukradol!

Dôvod krádeže

Aký bol dôvod skratového správania a krádeže len 36-ročného zamestnanca bezpečnostnej služby? Obžalovaný bol vypočutý a podal správu, v ktorej sa sťažoval na G4S ako zamestnávateľov. Sťažoval sa na jeho duševné zdravie a pracovné podmienky. V tomto prípade sú prítomní a vypočúvaní ďalší svedkovia.

Nebezpečná práca (najmä pre prevážané peniaze)

Doručovanie hotovosti je nebezpečná práca. Najrizikovejšou časťou je čas, ktorý vodiči posádky trávia mimo vozidla, prenášajú hotovosť od zákazníka do bezpečných vozidiel a naopak. Snahou spoločností na prevoz peňazí je znížiť riziká pre posádku, zákazník, verejnosť a pre samotné peniaze.

Podobná krádež na Slovensku

Kto by odolal plným balíkom peňazí s  extrémnou hodnotou? Ako by podľa teba kuriózna krádež dopadla na Slovensku? Myslíš, že by sa to podarilo šikovnému Slovákovi nepozorovane uniknúť a peniaze odcudziť?

Netradičná krádež

Netradičný prípad si okamžite získal pozornosť médií a verejnosti. Prípad z Anglicka sa zaradil medzi najkurióznejšie prípady krádeží na svete. Čo by si spravil z odcudzeným obsahom dodávky, v prípade, že by sa ti podarilo uniknúť trestu?

Zdroj: g4s.com

Category: Nezaradené

Chystáte sa kúpiť vozidlo v zahraničí? Toto by ste mali vedieť.

Vzhľadom na možnosť voľného pohybu tovarov a služieb v rámci Európskej únie je dlhodobo populárne kúpiť si v zahraničí auto, či už nové u profesionálneho predajcu alebo jazdené u pôvodných majiteľov, často fyzických osôb – nepodnikateľov. Postup pri takejto kúpe a vybrané otázky s ňou spojené nám priblíži JUDr. VeronikaMichalíková z advokátskej kancelárie AKMVv tomto článku.

Kúpna zmluva na auto

Hoci zákon nezakotvuje pre kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je hnuteľná vec písomnú formu, písomnú formu jednoznačne odporúčame v záujme právnej istoty a tiež z dôvodu, že na účely evidencie vozidla je potrebné hodnoverne preukázať nadobudnutie vlastníctva k vozidlu.

Kúpnou zmluvu sa predávajúci zaviaže previesť na kupujúceho vlastnícke právo k autu a kupujúci sa zaviaže uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Okrem týchto uvedených záväzkov by kúpna zmluva mala obsahovať predovšetkým aj tieto náležitosti:

 • vymedzenie zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho);
 • vymedzenie predmetu kúpy (predávaného auta podľa údajov v technickom preukaze);
 • kúpnu cenu (výška kúpnej ceny, splatnosť, spôsob úhrady);
 • popis auta, stav tachometra, vymedzenie prípadných vád, príslušenstva prevádzaného spolu s autom, dokumenty odovzdávané s automobilom a pod;
 • zodpovednosť za vady;
 • prípadné iné dojednania (vyhlásenia a záruky zmluvných strán, spôsob odovzdania, možnosti odstúpenia od zmluvy napríklad v prípade neodovzdania všetkých dokumentov potrebných k prepisu na nového majiteľa a iné);
 • dátum a miesto podpisu zmluvy.

Pokiaľ je pri kúpe auta prítomný tzv. cudzí prvok (napr. predávajúci je cudzí štátny príslušník, kúpna zmluva bola uzavretá v zahraničí), odporúčame do kúpnej zmluvy zakomponovať aj dohodu zmluvných strán o tom, že kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku a že spory, ktoré potenciálne z kúpnej zmluvy vyplynú budú rozhodovať slovenské súdy.

Rozhodné právo je možné dohodnúť v zmluve

Keďže pri kúpe auta zo zahraničia sa jedná o zmluvný záväzok, ktorý má vzťah k právnym poriadkom viacerých štátov, je potrebné posúdiť, akým právnym poriadkom sa takáto kúpna zmluva bude spravovať v prípade, ak sa zmluvné strany na tom nedohodli v kúpnej zmluve. V prípade, že sa kúpa bude týkať právnych poriadkov členských štátov Európskej únie a k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo po 17.12.2009, bude potrebné vychádzať z právnej úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

V zmysle Nariadenia Rím I môže byť rozhodné právo určené:

 • dohodou zmluvných strán – voľbou rozhodného práva, ako sme odporúčali vyššie;
 • pokiaľ k voľbe práva nedošlo, spravuje sa zmluva o predaji tovaru právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu predajcu (v takomto prípade teda zahraničným právnym poriadkom podľa pobytu predávajúceho).

Chystáte sa kúpiť vozidlo v zahraničí? Toto by ste mali vedieť.

Prihlásenie vozidla do evidencie na Slovensku

Po tom, ako dôjde ku kúpe auta, je potrebné jeho prihlásenie do evidencie vozidiel. Prihlásenie do evidencie vozidiel upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

Podľa tohto zákona: „Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ."

Pre prihlásenie vozidla je potrebné na príslušnom dopravnom inšpektoráte predložiť najmä:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC,
 • plnú moc (ak je žiadateľ zastúpený).

Formulár žiadosti je prístupný na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pri kúpe vozidla zo zahraničia preto odporúčame si skontrolovať, či predávajúci odovzdal kupujúcemu všetky doklady o vozidle a v prípade, ak sa neskôr ukáže opak, zakotviť právo od zmluvy odstúpiť.

Daň z pridanej hodnoty

Podľa ustanovenia § 114 ods. 8 zákona o cestnej premávke: „Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného predpisu nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie."

Na základe viacerých vašich podnetov sme pre vás spoločne s advokátskou kanceláriou pripravili seriál článkov právnej poradne. Do komentov, do emailu alebo na našu FB fanpage nám napíšte, čo vás zaujíma pri predaji alebo kúpe auta z pohľadu zákona.

Zdroj: Článok pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Category: Nezaradené

Čínsky konkurent Tesly Model 3 príde do Európy! Bude lacnejší!

Tesla si so svojim príchodom zaslúžila množstvo milovníkov, ale aj odporcov. Každopádne spravila na poli elektromobilov hotovú revolúciu. Stala sa vzorom nnohých ďalších automobiliek, ktoré sa snažia jej úspech napodobniť. Tesla bola totiž azda prvá, ktorá nám dala naozaj pekný elektromobil. Teraz sa o to pokúša aj čínska automobilka Geely, ktorej meno je milovníkom motorizmu iste známe. 

Expanzia do Európy 

Automobilka Geely je ďalšou, ktorá v rámci vlastných štruktúr zakladá samostatná značku. Jej meno je Geometry a dobre si ho pamätajte. Objaví sa totiž aj v Európe. Pod čínskeho giganta patrí aj značka Volvo. Automobilka Geometry bude zameraná na cenovo dostupnejšie elektromobily. Prvou novinkou je sedan Geometry A, ktorý si za konkurenta vybral azda toho najväčšieho rivala. Teslu Model 3. Inšpirácia Teslou je zrejmá pri každom pohľade. Bočná línia, rovnako aj interiér v minimalistickom štýle nezaprú, od koho čerpali. Snažili sa však dať auto svoj osobitý zjav, napríklad aj displej v stredovej konzole nie je na výšku, ale na šírku. Jednoduchý interiér je však nabitý technológiami. Head-up displej nájdeme aj tu. Z ďalšej výbavy sa hodí spomenúť systém autonómneho brzdenia, adaptívny tempomat, udržovanie v jazdnom pruhu, 360 stupňové sledovanie okolia vozidla, sledovanie mŕtveho uhla.

Čo sa týka dynamických parametrov, elektromotor bude dosahovať výkonu 163 koní. Je to viac než dosť, aj keď sme zvyknutý často krát na vyššie čísla. Hranicu 100 km/h dosiahneme za 8,8 sekundy. Pri elektromobiloch je však najdôležitejším údajom dojazd. Ten sa má pohybovať v rozmedzí 410 - 500 km. Z 30% na 80% batérie nabijete za 30 minút. Priaznivcov Tesly nepoteší to, že aj základné vyhotovenie čínskej novinky má o 50 km vyšší dojazd, ako Tesla Model 3.

No a to najlepšie na koniec. Cena. Myslíte si, že bude nižšia, ako v prípade Tesly Model 3? Áno, bude. Nie však až o toľko, ako si možno myslíte. Najlacnejšia Tesla Model 3 začína na 35 000 USD, čo je v prepočte nejakých 30 900€. Geometry A1 bude mať cenovku začínajúcu po prepočte na 27 600€. Ušetrených 3 000€ je určite pekných a navyše aj Geometry A bude možno lepší, ako Tesla. Lenže ak bude chcieť niekto Teslu, tak priplatiť si 3 000€ asi už nebude taký problém. Geometry A1 to má však veľmi dobre rozbehnuté. V Európe už eviduje 27 000 objednávok!

Zdroj: global.geely.com

Zdroj foto: global.geely.com

Category: Nezaradené

Armádny off-road pre civilistov: UAZ Hunter Expedition za 13 500 €!

Moskva opäť prekvapila zaujímavou automobilovou ponukou. Výrobca UAZ predstavil novú verziu modelu UAZ Hunter.

UAZ Hunter - Armádny off-road dostupný pre civilistov

Cena 13 500 €

UAZ Hunter Expedition je výnimočný armádny off-road dostupný pre bežných civilistov. Lepšia výbava, profi parametre, zaujímavý vzhľad aj cena. Hunter v prevedení Expedition je na domácom trhu na predaj za 984 900 rubľov. Nenechaj si ujsť ruský skvost na predaj za cenu 13 500 €!

Armádny off-road pre civilistov: UAZ Hunter Expedition za 13 500 €!

UAZ Hunter Expedition

Nové SUV sa stalo oficiálne najdrahšou verziou UAZ-u Hunter. Dostala názov "Expedition." Charakteristikou vlastnosťou aktualizovanej úpravy modelu určeného pre expedície je rozšírené „off-roadové“ vybavenie a exkluzívne farby.

Armádny off-road pre civilistov: UAZ Hunter Expedition za 13 500 €!

Exkluzívne farebné prevedenie

Terénne vozidlo ponúka na výber pôsobivú paletu farieb. Žiarivo oranžové prevedenie, hnedo-sivé a "khaki" kamuflážové prevedenie. Špeciálne zásahové vozidlo pre "smrteľníkov" prekvapí nielen exkluzívnym 2-farebným vzhľadom.

UAZ Hunter Expedition 2019

Nepremokavé čalúnenie

Výkon a motor ostáva nezmenený. Ruské SUV si zachová klasický rám, ale bude radikálne modernizovaný. Výbava "Expedícia" disponuje strešným nosičom, navijakom, rebríkom a terénnymi pneumatikami BF Goodrich All-Terrain. Vo vrcholnej konfigurácii je k dispozícii netradičná výbava - sedadlá s nepremokavým čalúnením.

Limitovaná edícia

Nová sériová edícia UAZ Humter sa objaví na trhu len raz za 5 - 10 rokov. Posledná verzia bola na predaj v roku 2011. UAZ v ultimátnom prevedení HUNTER  EXPEDITION je opäť v ponuke v obmedzenom počte kusov pre všetky exportné trhy. Aj tento fakt zvyšuje renomé špeciálnej modelovej rady. Ako sa ti armádny off-road pre civilistov, UAZ Hunter Expedition, páči? Podeľ sa o svoj názor v komentároch.

Armádny off-road pre civilistov: UAZ Hunter Expedition za 13 500 €!

Zdroj: http://avtosreda.ruriafan.rushilfa.com

Category: Nezaradené

Celosezónne pneumatiky, aké sú plusy a aké mínusy?

Určite to dobre poznáte. 2 návštevy pneuservisu ročne, po rokoch prezúvania pneumatík je to určite už únavné. V posledných rokoch narastá popularita takzvaných celoročných pneumatík. Stačí jedna sada a máte pokoj. V čom sú však celoročné pneumatiky lepšie a v čom horšie?

Najskôr výhody

Ušetria vám čas - samozrejme nejde o extrémne vysokú úsporu, čosi to však je. Na prezutie musíte myslieť, objednať sa v servise, ísť do neho, v závislosti či máte komplety alebo sa menia len gumy si počkáte aj hodinku. Takže nejaké tá úspora tam je.

Ušetria vám peniaze - prvou úsporou je fakt, že nepotrebujete 2, ale len 1 sadu pneumatík. Iste, keď sa zničí musíte ju vymeniť, celoročné pneumatiky však nie sú extra drahé. Napodstatnejšou úsporou sú pravidelné náklady na prezúvanie. Bežné prezutie štandardných rozmerov sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí 20 - 60 €. Podstupujete to 2x ročne, takže okolo 100 €.

Ušetria vám miesto - ďalším problémom je pre mnohých uskladnenie. V malej panelákovej pivnici na pneumatiky často neostáva miesto. Mať ich kdesi na chalupe tiež nemusí byť celom praktické. V prípade, že si ich necháte uskladniť v servise, pripravte si ďalšie náklady, okolo 5 - 10 € mesačne.

Počasie vás neprekvapí - ak príde v októbri vlna studeného počasia s mrazmi, prípadne príde nadpriemerne horúci marec, ste bez obáv. S celoročnými pneumatikami sa vás náhle zmeny počasia netýkajú.

Majú aj nevýhody

Dlhšia brzdná dráha - hlavne v zime sa objavia nedostatky celoročných pneumatík. Brzdná dráha v zime a obzvlášť na snehu je výrazne dlhšia. Rovnako ako v lete nemajú úplne optimálne vlastnosti. Obecne platí, že celoročné pneumatiky sú v lete oveľa lepšie, ako zimné a v zime sú oveľa lepšie, ako letné. Kvalitatívne však ide o čosi medzi. Potvrdzuje to aj fakt, že v testoch nedosahuje takmer žiadna celoročná pneumatika najvyššie hodnotenie, len priemerné.

Menšia miera bezpečnosti - vzhľadom na odlišné špecifiká, ktoré majú letné a zimné pneumatiky je celoročná pneumatika kompromisom. Nielen čo sa týka jazdných vlastností, ale aj bezpečnosti. Ak je pre vás prioritou hlavne bezpečnosť, na celosezónne pneumatiky zatiaľ zabudnite.

Možnosť krátenia poistenia v prípade nehody - niektoré poisťovne v prípade použitia celoročných pneumatík poistenie nekrátia, je ich však málo. Väčšina poisťovní priznáva, že v prípade nehody bude posudzovať aj použité pneumatiky a v prípade nehody bude postupovať individuálne. Inými slovami, ak máte obuté namiesto zimných pneumatík celoročné, poisťovňa sa na ne môže vyhovoriť a v prípade nehody vám nemusí zaplatiť nič.

Pre koho teda sú?

V prvom rade si zistite, či robí vaša poisťovňa s celoročnými pneumatikami nejaké problémy. Ak nie, tak si zvážte, ako často ako používate. Ak najazdíte ročne len málo kilometrov a v prípade veľmi nepriaznivého počasia radšej necháte auto doma, tak celoročné pneumatiky môžu byť zaujímavou alternatívou. Rovnako aj v prípade, ak bývate niekde na juhu Slovenska, kde zimy nie sú príliš tuhé a jazdíte hlavne v mestách, kde sa sneh drží len pár dní do roka.

Ak ale jazdíte veľa, prípadne po celom Slovensku na lyžovačky, určite ostaňte pri klasických letných a zimných pneumatikách. Rovnako aj v prípade, ak bývate v oblasti, kde sú tuhé zimy. Tu by mohli byť celoročné pneumatiky veľmi nebezpečné.

Zdroj: machinedesign.com

Zdroj foto: yokohama.co.uk

 

 

Category: Nezaradené